ROAD M-03 KYIV-KHARKIV-DOVZHANSKIY ON THE AREA LUBNY-POLTAVA